Polityka prywatności WestaCare.pl

§ 1
Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności została wydana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), dalej zwanej uodo.
Administrator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danym osobowym udzielonym podczas korzystania z Serwisu oraz określenia zasad przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika uzyskanych za pomocą
Plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, żądanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego ze strony http://www.westacare.pl/.

§ 2
Definicje
Ilekroć w Polityce Prywatności mowa o:
– Administratorze – rozumie się przez to Westacare z siedzibą w Krakowie przy ulicy Rabczańskiej 6, 30-698 Kraków,  REGON 369053022
– Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub
pośredni.
– Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czySafari.
– Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
– Przetwarzaniu Danych Osobowych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych Osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje
się w systemach informatycznych
– Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową http://www.westacare.pl/.
– Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
– Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która przegląda Serwis oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego.
– Formularz Kontaktowy – rozumie się przez to elektroniczny formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem domenowym http://westacare.pl/kontakt/.

§ 3
Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do Przetwarzania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w przypadku chęci kontaktu z Administratorem poprzez Formularz Kontaktowy lub OprogramowanieZewnętrzne.
3. Serwis będzie Przetwarzał Dane Osobowe jedynie w podanych poniżej celach:
a) wymaganych do kontaktu z Użytkownikiem,
b) statystycznych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Serwisu.
4. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 uodo Administrator zobowiązuje się udostępniać dane i informacje Użytkownika w ramach prowadzonego postępowania uprawnionemu do tego organowi, np. Sądowi.