Regulamin WestaCare.pl

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) normuje zasady i warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem domenowym: www.westacare.pl (zwanej dalej: „Serwisem”).
2. Regulamin stanowi wykonanie obowiązku wynikłego z normy zawartej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), dalej również jako uśude, i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
3. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z uwzględnieniem:
a. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.);
b. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.);
c. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. Nr 171 poz. 1800);
4. Usługodawcą jest Administrator Serwisu (zwany dalej: „Administratorem” lub„Usługodawcą”) tj Westacare siedzibą w Krakowie przy ul. Rabczańskiej 6 30-698 Kraków,  REGON 369053022
5. Użytkownikiem jest osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określone w Regulaminie (zwana dalej „Użytkownikiem”).

§ 2
Usługa
1. Usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu obejmuje swym zakresem udostępnianie
Użytkownikowi informacji dotyczących zatrudnienia oraz ofert pracy w charakterze opiekuna/opiekunki osób starszych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, Austrii oraz Danii, w tym informacji handlowych dotyczących zatrudnienia lub pośrednictwa w zatrudnieniu przez Administratora (zwana dalej: „Usługą”).
2. Wszelkie udostępniane w ramach Usługi informacje mają charakter jedynie poglądowy, w szczególności na ich podstawie Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec Administratora o zawarcie umowy o pracę czy zapewnienie zatrudnienia w jakiejkolwiek innej formie cywilnoprawnej.
3. Usługa świadczona jest od momentu połączenia Użytkownika z Serwisem, co jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Zaprzestanie świadczenia Usługi następuje z opuszczeniem Serwisu przez Użytkownika, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. Przystępując do korzystania z Serwisu, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
5. Serwis stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dokonywania zmian jego funkcjonalności, celem poprawy jakości świadczonych usług oraz do zmiany interfejsu Serwisu w całości lub w części. Nazwa Serwisu, logo, zasady działania Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera oraz kod źródłowy Administratora podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 880 z późn. zm.), oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisówprawa.

§ 3
Definicje
Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1) Administratorze – rozumie się przez to Westacare. z siedzibą w Krakowie przy ul.
Rabczańskiej 6 30-698 Kraków  REGON 369053022.
2) Danych Osobowych – rozumie się przez to podstawowe dane o użytkowniku, m.in. imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, oraz inne dane niezbędne do bezpośredniego kontaktu, dzięki którym możliwe jest określenie tożsamości w sposób bezpośredni lub
pośredni.
3) Oprogramowaniu – rozumie się przez to przeglądarki internetowe z których może korzystać Użytkownik, w celu przeglądania Serwisu. Przykładowymi przeglądarkami internetowymi są: Opera, Chrom, Mozilla Firefox, Internet Explorer czySafari.
4) Plikach Cookies (tzw. ciasteczka) – rozumie się przez to dane informatyczne stanowiące, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
5) Java Script – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, stosowany w Serwisie.
6) Serwisie – rozumie się przez to stronę internetową http://www.westacare.pl/.
7) Urządzeniu – rozumie się przez to elektroniczne Urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu (komputer, tablet, smatphoneitp.).
8) Użytkowniku – rozumie się przez to osobę, która przegląda Serwis oraz kontaktuje się za pomocą Formularza Kontaktowego.
9) Formularz Kontaktowy – rozumie się przez to elektroniczne formularze kontaktowe znajdujące się pod adresem domenowym http://westacare.pl/

§ 4
Wymagania techniczne
1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika Urządzenia połączonego do sieci Internet oraz Oprogramowania, powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Plików Cookies.
2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest bez ograniczeń terytorialnych.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z niespełnienia wymagań technicznych wskazanych w ust. 1, w tym z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 5
Uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu
1. Użytkownik może przesyłać uwagi związane z nienależytym działaniem Serwisu pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w na stronie głównej w zakładce „Kontakt”. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, w formie, w jakiej Administrator Serwisu otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
2. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Administratora lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni.
3. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
4. Serwis udostępnia Użytkownikowi oficjalne informacje dotyczące zakresu działalności Usługodawcy oraz funkcjonalność w formie formularzy elektronicznych mających na celu dobrowolne pozostawienie przez Użytkownika podstawowych danych kontaktowych, które Usługodawca wykorzysta do nawiązania kontaktu w formie elektronicznej lub poprzez polaczenie głosowe z Użytkownikiem.
5. Pod pojęciem podstawowe dane kontaktowe rozumie się Dane Osobowe takie jak imię oraz nazwisko Użytkownika, dodatkowo zbierane są także takie informacje jak numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej. W niektórych przypadkach Użytkownik może zostać poproszony o dobrowolne określenie regionu poprzez wybór województwa, na którego podstawie Usługodawca określi odpowiedzialna komórkę w strukturze działalności Usługodawcy za kontakt z Użytkownikiem.
6. Użytkownik podaje swoje Dane Osobowe dobrowolnie i poprzez kontakt z Usługodawcą ma prawo do edycji swoich danych lub usunięcia ich i zaniechania dalszego kontaktu od strony Usługodawcy.
7. Zakazane jest podawanie przez Użytkownika Danych Osobowych innej osoby.
8. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Polityką Prywatności Westacare.pl (Polityka Prywatności Westacare znajduje się w drugiej części dokumentu).
9. Użytkownik powinien użytkować Serwis zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszelkie działania Użytkownika mające wpływ na pogorszenie działania Serwisu, nieautoryzowany dostęp do Serwisu, generowanie nadmiernego i bezpodstawnego ruchu w Serwisie są zabronione. Nieprawidłowe wykorzystanie Serwisu odnosi się również do użytkowania w sposób niezgodny funkcjonalności w formie formularzy elektronicznych udostępnionych poprzez Usługodawcę poprzez Serwis powodując swoim działaniem niepożądany ruch sieciowy lub przyrost danych, co może doprowadzić do chwilowych przerw w dostępie do Serwisu przez innych Użytkowników.
10. Administrator posiada narzędzia służące do analizowania ruchu oraz nieautoryzowanych działań Użytkowników i tym samym zastrzega sobie prawo do blokady pojedynczych adresów IP, całych przedziałów adresów IP (części lub całości podejrzanych sieci), a nawet całych regionów, z których według Usługodawcy mogło nastąpić działanie Użytkowników niezgodne z przeznaczeniem i użytkowaniem Serwisu.
11. Narzędzia służące analizie ruchu Użytkowników zbierają automatycznie podstawowe dane dotyczące czasu odwiedzin Serwisu przez Użytkownika, dane pozwalające na określenie regionu aktywności Użytkownika, urządzenia Użytkownika, z którego nastąpił dostęp do Serwisu oraz podstawowej jego konfiguracji. Dane te przez Usługodawcę wykorzystywane są do działań prewencyjnych, działań majach na celu ulepszenie działania Serwisu oraz do badań marketingowych.

§ 6
Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej www.westacare.pl.
2. Administrator może zakończyć działanie Serwisu oraz świadczenie Usługi w każdymczasie.
3. Dla rozpatrywania ewentualnych sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem właściwe jest prawo polskie, a sądem właściwym miejscowo jest sąd powszechny w Krakowie.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Administrator, wykonując obowiązek z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.), informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną.
Informacja niniejsza dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalne, ale które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez Administratora środków zabezpieczających infrastrukturę Administratora przed nieuprawnionym działaniem osób trzecich.
Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:
1) złośliwe oprogramowanie (ang. malware) – różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie w stosunku do systemu teleinformatycznego użytkownika sieci, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;
2) programy szpiegujące (ang. spyware) – programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je – zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody – autorowi programu;
3) spam – niechciane i niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym;
4) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);
5) włamania do systemu teleinformatycznego użytkownika z użyciem m.in. takich narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit.
Użytkownik, aby uniknąć powyższych zagrożeń, powinien zaopatrzyć swój komputer i inne urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.
Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:
1) włączona zapora sieciowa (ang. firewall);
2) aktualizacja wszelkiego oprogramowania;
3) nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
4) czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji;
5) wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia;
6) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;
7) szyfrowanie transmisji danych;
8) instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom);
9) używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.