Zgłaszam się

Jeśli masz jakieś pytania zadzwoń do nas nr +48 690 388 065, +48 735 096 278, +48 12 307 15 70

Zanim się zgłosisz

Zapraszamy do zapoznania się z działem najczęściej zadawane pytania, w sekcji Vademecum Opiekunki

+48 690 388 065

Zadzwoń do nas i zapytaj o więcej informacji.

Formularz zgłoszeniowy

Zanim wypełnisz formularz zapoznaj się z naszym regulaminem.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 1. Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych nam za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego jest WESTACARE sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 61, 30-390 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie Wydział XI KRS pod numerem KRS: 0000959544, numer NIP: 6762613307, kapitał zakładowy: 10 000 zł, wpłacony w całości (dalej: WESTACARE). 2. Kontakt z WESTACARE w zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych możliwy jest osobiście w naszym biurze, tj. przy ul. Zawiłej 61 w Krakowie, telefonicznie pod numerem tel. +48 690-388-065 / +48 735 096 278, listownie, a także mailowo pod adresem e-mail: [email protected] 3. Dane osobowe, które udostępnicie nam wypełniając formularz zgłoszeniowy, w tym dołączając CV, tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, telefon, adres email, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są przez nas są w celach związanych z procesem bieżącej rekrutacji na stanowisko Opiekun/Opiekunka Seniora (oferty publikowane są także na stronie: https://westacare.pl/oferty-pracy/, z poziomu której również można przesłać formularz zgłoszeniowy ) , tj. w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku podania przez Państwa danych wykraczających poza katalog danych wskazanych powyżej (np. Państwa wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu), podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda, którą wyraziliście poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych zawierających takie dane. Informujemy, że zgoda taka jest dobrowolna i nie ma wpływu na możliwość udziału w procesie rekrutacji. Zgodę taką możecie Państwo wycofać w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres: [email protected] . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas przed cofnięciem zgody. Po zakończeniu analizowania Państwa kandydatury będziemy przetwarzać Państwa dane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z otrzymaną przez nas Państwa aplikacją – podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który polega na zapewnieniu nam możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (jeśli zostałyby zgłoszone). 4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres trwania procesu rekrutacji, w której biorą Państwo udział, a po jej zakończeniu przez okres w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko WESTACARE, a związane z procesem rekrutacyjnym, w którym uczestniczyliście. 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty wspierające nas w prowadzeniu rekrutacji. 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji, w tym odpowiedniej identyfikacji Państwa jako osoby aplikującej na konkretne stanowisko. Brak podania wymaganych danych uniemożliwi rozpatrzenie Państwa kandydatury lub kontakt w związku z jej zaakceptowaniem. 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych w opisanych powyżej celach, przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania danych osobowych. 8. Administrator informuje, że nie dokonuje na podstawie przetwarzania danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy.
regulamin*.

2023 © WestaCare. Wszelkie prawa zastrzeżone.